Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy że:

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy, tel.: 32 6729446, e-mail: biblioteka@lazy.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach: biuro@iod-lazy.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach, ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy.
 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Art. 18) w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych, realizacji działań związanych z odzyskaniem wypożyczonych przez czytelnika materiałów na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  >>Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług biblioteki, a w przypadku naliczenia opłat za nieterminowy zwrot lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat.
 2. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 3. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów, usług informacyjnych.
  Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych: nazwisko i imię, kategoria zawodowa, numer PESEL, data urodzenia, adres stałego zameldowania, adres do korespondencji, imię i nazwisko osoby upoważnionej do korzystania z karty bibliotecznej. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług biblioteki w zakresie udostępniania zbiorów i usług informacyjnych.

  Inspektor Ochrony Danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

Skip to content