Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów DOC, DOCX (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Strona nie jest wyposażona w lektora treści.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie skanów do plików PDF nie zawsze są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Wilk.
 • E-mail: biblioteka@lazy.pl
 • Telefon: 326729446

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
 • Adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
  ul. T. Kościuszki 3
  42-450 Łazy
 • E-mail: biblioteka@lazy.pl
 • Telefon: 326729446

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, ul. T. Kościuszki 3,
42-450 Łazy
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Kościuszki oraz ewakuacyjne – od ul. Parkowej. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia biblioteki zlokalizowane są na 1 piętrze budynku i nie ma wydzielonego pomieszczenia na parterze do obsługi interesantów. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku do przyjęcia interesantów. Możliwość zejścia pracownika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku. Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek dworca: Izba Tradycji i Punkt Informacji Turystycznej w Łazach,
ul. Dworcowa 3, 42-450 Łazy
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – bezpośrednio do Punktu Informacji Turystycznej oraz do Izby Tradycji – z drugiej strony budynku. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd (pochylnia) dla wózków. Punkt Informacji Turystycznej i Izba Tradycji mieszczą się w pomieszczeniach na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Budynek Szkoły Podstawowej w Niegowonicach: Filia nr 1 w Niegowonicach,
ul. Szkolna 11, 42-450 Łazy
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Szkolnej oraz drugie – od strony podwórka. Biblioteka korzysta z wejścia od strony podwórka.
Do wejść prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Budynek Szkoły Podstawowej w Wysokiej: Filia nr 2 w Wysokiej, ul. Mickiewicza 8,
42-450 Łazy
Do biblioteki prowadzi osobne wejście, znajdujące się w podwórku szkoły. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

5. Budynek Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie: Filia nr 3 w Chruszczobrodzie,
ul. Mickiewicza 113, 42-450 Łazy
Do biblioteki prowadzi osobne wejście, znajdujące się w podwórku szkoły. Do wejścia prowadzi podest do montażu kraty wema, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Budynek Szkoły Podstawowej w Grabowej: Filia nr 4 w Grabowej, ul. Szkolna 37,
42-450 Łazy
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Szkolnej oraz drugie – od strony boiska. Biblioteka korzysta z wejścia od strony boiska. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenie biblioteki zlokalizowane jest na pierwszym piętrze. Do biblioteki prowadzą schody. W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim: Filia nr 5 w Rokitnie
Szlacheckim, ul. Szkolna 9, 42-450 Łazy
Do budynku prowadzi jedno wejście. Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

8. Budynek Szkoły Podstawowej w Ciągowicach: Filia nr 6 w Ciągowicach,
ul. Zwycięstwa 72, 42-450 Łazy
Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Zwycięstwa oraz drugie – od strony podwórka. Biblioteka korzysta wejścia od strony podwórka. Do wejścia nie prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dotyczy wszystkich budynków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach:
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków i pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie druku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.
Formularz dostępny na stronie: https://bip.bibliotekalazy.finn.pl/dla-slaboslyszacych

Skip to content