Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ W FORMACIE PDF: OTWÓRZ

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, na której Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak istotnych aktualizacji

Trwają prace nad aktualizacją strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach pod uwzględniającą poprawę dostępności cyfrowej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów DOC, DOCX (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
 • Strona nie jest wyposażona w lektora treści.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • możliwość wyświetlenia strony w skali szarości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie dostępności jest Anna Wilczok – Koordynator do Spraw Dostępności
 • biblioteka@lazy.pl
 • Telefon: 32 6729446

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia ona osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach
ul. T. Kościuszki 3

42-450 Łazy

lub za pomocą e-mail: biblioteka@lazy.pl

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 256 z 2020-02-18 z późn. zm..

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

 1. Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, ul. T. Kościuszki 3, 42-450 Łazy

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Kościuszki oraz ewakuacyjne – od ul. Parkowej. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Pomieszczenia biblioteki zlokalizowane są na 1 piętrze budynku i nie ma wydzielonego pomieszczenia na parterze do obsługi interesantów.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze budynku do przyjęcia interesantów.

Możliwość zejścia pracownika z wyższej kondygnacji budynku w celu przyjęcia interesanta na parterze budynku.

Nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek dworca: Izba Tradycji i Punkt Informacji Turystycznej w Łazach, ul. Dworcowa 3, 42-450 Łazy

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – bezpośrednio do Punktu Informacji Turystycznej oraz do Izby Tradycji – z drugiej strony budynku.

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd (pochylnia) dla wózków. Punkt Informacji Turystycznej  i Izba Tradycji mieszczą się w pomieszczeniach na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Niegowonicach: Filia nr 1 w Niegowonicach, ul. Szkolna 11, 42-450 Łazy

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Szkolnej oraz drugie – od strony podwórka. Biblioteka korzysta z wejścia od strony podwórka.

Do wejść prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Wysokiej: Filia nr 2 w Wysokiej, ul. Mickiewicza 8, 42-450 Łazy

Do biblioteki prowadzi osobne wejście, znajdujące się w podwórku szkoły.

Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Chruszczobrodzie: Filia nr 3 w Chruszczobrodzie, ul. Mickiewicza 113, 42-450 Łazy

Do biblioteki prowadzi osobne wejście, znajdujące się w podwórku szkoły.

Do wejścia prowadzi podest do montażu kraty wema, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Grabowej: Filia nr 4 w Grabowej, ul. Szkolna 37,42-450 Łazy

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Szkolnej oraz drugie – od strony boiska. Biblioteka korzysta z wejścia od strony boiska.

Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Pomieszczenie biblioteki zlokalizowane jest na pierwszym piętrze. Do biblioteki prowadzą schody.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitnie Szlacheckim: Filia nr 5 w Rokitnie Szlacheckim, ul. Szkolna 9, 42-450 Łazy

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Budynek Szkoły Podstawowej w Ciągowicach: Filia nr 6 w Ciągowicach, ul. Zwycięstwa 72, 42-450 Łazy

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne – od ul. Zwycięstwa oraz drugie – od strony podwórka. Biblioteka korzysta wejścia od strony podwórka.

Do wejścia nie prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. Biblioteka mieści się w pomieszczeniu na parterze.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dotyczy wszystkich budynków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do wszystkich budynków i pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.

Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W celu skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach, prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby, co najmniej na 3 dni robocze (z wyłączeniem sytuacji nagłych) przed tym zdarzeniem, przesyłając wypełniony formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez złożenie druku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Łazach.

Formularz dostępny na stronie: Otwórz stronę

Skip to content