O bibliotece

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę

DZIAŁALNOŚĆ

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach jako samorządowa instytucja kultury wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta i gminy. Prowadzi w mieście wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci i młodzieży, czytelnię ogólną i internetową, archiwum historii lokalnej, punkty informacji turystycznej i izbę tradycji, a na terenie sześciu sołectw filie biblioteczne uniwersalne z publicznym dostępem do komputerów i Internetu.

Podstawowe zadania i działania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach to:

 • wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich na miejscu
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów dotyczących terenu gminy i regionu, a przez to ochrona lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznej
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta
 • współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców miasta i gminy
 • doskonalenie kadry i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności.

HISTORIA

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach powstała w 1948 roku na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Łazach z dnia 28 sierpnia 1948 roku.

Początkowo mieściła się w jednym pomieszczeniu budynku Prezydium Gminnej Rady Narodowej przy ul. Kościuszki 3. Księgozbiór składał” się z przydziałów z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu i darów mieszkańców. W 1949 roku księgozbiór liczył” 960 woluminów, a Biblioteka zarejestrowała 50 czytelników.

Od momentu powstania do 27 listopada 1953 roku w placówce pracowały kolejno w niepełnym wymiarze czasu pracy : Alicja Piaskowska zd. Lorek, Waleria Jewdokimowa, Alicja Burdzińska zd. Knapińska, Wanda Muc zd. Przybyła, Anna Hutnik zd. Olesiak. Od 28 listopada 1953 pracą Biblioteki kierowała Aurelia Zdzienicka, początkowo zatrudniona tak jak poprzedniczki w niepełnym wymiarze czasu pracy, a później na etacie.

W 1953 roku Biblioteka zostaje przeniesiona do dwóch pomieszczeń w budynku przy ul.Tuwima, a w 1954 roku zajmuje początkowo dwa, później trzy pomieszczenia w budynku przy ul. Daszyńskiego 6.

W 1954 roku placówka posiadała 300 czytelników, a stan księgozbioru wynosił 2.685 woluminów. W kolejnych latach swej działalności Biblioteka dysponuje większym księgozbiorem i obsługuje coraz więcej czytelników, w 1970 roku zarejestrowano 945 czytelników, a stan księgozbioru wynosił 6.058 woluminów.

Od 1 kwietnia 1978 roku w Bibliotece zostaje zatrudniony na etacie drugi pracownik – Elżbieta Gradzik zd.Tokarska.

Rozwój sieci bibliotecznej następował” od lat pięćdziesiątych, organizowano na terenie okolicznych wsi punkty biblioteczne. Zatrudniano nowych pracowników, na bazie niektórych punktów tworzono filie i tak w 1957 roku powstała Filia w Chruszczobrodzie, w 1960 – Filia w Niegowonicach, w 1966 – Filia w Grabowej, w 1969 – Filia w Rokitnie Szlacheckim, w 1977 – Filia w Ciągowicach, w 1980 – Filia w Wysokiej.

W 1980 roku w Bibliotece było zarejestrowanych 3.338 czytelników, a stan księgozbioru wynosił” 41.617 woluminów.

W 1982 roku w Jednostce Wojskowej na terenie miasta przy ul.Brzozowej rozpoczyna działalność Punkt Biblioteczny.

Z dniem 1 kwietnia 1983 roku Aurelia Zdzienicka – dyrektor Biblioteki przechodzi na emeryturę, a funkcję tę powierzono Elżbiecie Gradzik.

W sierpniu 1985 roku decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Łazy inż. Zygmunta Marcisza Biblioteka otrzymała nowy wyremontowany lokal na parterze budynku przy ul.Kościuszki 3. Był” to krok milowy w rozwoju Biblioteki. Poszerzono bazę lokalową prawie trzykrotnie, w wyniku czego zorganizowano wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, oddział dla dzieci i młodzieży, oraz pomieszczenie biurowe i socjalne. Oddział dla dzieci i młodzieży urządzono w “starym lokalu” w budynku przy ul.Daszyńskiego 6, gdzie pozostawał” do 1990 roku w którym to dołączył do pozostałych agend w budynku przy ul.Kościuszki. Zatrudniono nowych pracowników.

Wraz ze zmianami administracyjnymi w kraju zmieniała się nazwa Biblioteki: w 1953 roku – Gminna Biblioteka Publiczna, w 1957 roku – Gromadzka Biblioteka Publiczna , w 1958 roku – Osiedlowa Biblioteka Publiczna, w 1967 roku – Miejska Biblioteka Publiczna, w 1973 roku – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

Na przestrzeni lat Biblioteka rozwijała swoją działalność. Przybywało czytelników, powiększano zbiory biblioteczne, rozszerzał się jednocześnie zakres działań i funkcja Biblioteki. W 1989 roku w placówce zostaje zatrudniony główny księgowy, prowadzone są sprawy kadrowe, Biblioteka jest organem koordynującym i nadzorującym działalność trzech agend i sześciu filii, prowadzi zakup i opracowanie księgozbioru dla wszystkich placówek.

Od 1990 roku w wyniku reformy samorządowej Państwa Biblioteka jest jednostką organizacyjną gminy, finansowaną przez samorząd gminny.

Od 2000 roku Biblioteka posiada formę organizacyjną instytucji kultury, zmieniły się zasady gospodarki finansowej instytucji upowszechniania kultury.

Okres transformacji ustrojowej, nowe warunki społeczno-ekonomiczne wprowadziły do Bibliotek wiele zmian. Biblioteka stanowi ważne ogniwo infrastruktury kulturalnej kraju, wspomaga szeroko rozumianą edukację społeczną. Jest jedyną instytucją zapewniającą bezpłatny i najszerszy dostęp do dóbr kultury polskiej i światowej za pośrednictwem książki, czasopism, baz danych i Internetu.

W 2003 roku Biblioteka hucznie obchodziła Jubileusz 55-lecia powstania. W ciągu 55 lat Biblioteka zgromadziła 80.895 woluminów oraz 311 zbiorów specjalnych, a z jej usług korzysta 3.289 czytelników, którym wypożyczono 136.166 książek i czasopism. Biblioteka zajmuje drugą lokatę w indeksie aktywności w grupie bibliotek powiatu zawierciańskiego, opracowywanego co roku przez Bibliotekę Śląską.

W 2003 roku uruchomiono punkt biblioteczny w mieście, w budynku przy ul. Pocztowej 14, funkcjonujący do 31 grudnia 2004 roku.

Pracownicy starają się zaspokoić potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne mieszkańców miasta i gminy. Obecnie Biblioteka posiada 9 placówek bibliotecznych: 3 agendy (czytelnia, wypożyczalnia, oddział dla dzieci i młodzieży) i 6 filii uniwersalnych na terenie gminy.

Od stycznia 2006 roku wdrażany jest program komputerowy dla bibliotek – MAK. W tym samym czasie uruchomiono dla mieszkańców miasta i gminy czytelnię internetową, w ramach Programu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji “Ikonka”.

Biblioteka zajmuje pierwszą lokatę w indeksie aktywności w grupie bibliotek powiatu zawierciańskiego, opracowanego za rok 2006 przez Bibliotekę Śląską.

Od lipca 2007 roku w bibliotece działa Gminne Centrum Informacji. Mieszkańcy miasta i gminy mogą tutaj skorzystać z bezpłatnego dostępu do komputerów i internetu. Poszukujący pracy korzystają z ofert pracy lokalnego rynku pracy ( aktualizowanych dwa razy w tygodniu przez PUP w Zawierciu) oraz pomocy w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny ), drukowania i kserowania dokumentów, wysyłania pocztą elektroniczną Do dyspozycji mieszkańców są publikacje i literatura specjalistyczna ( np.: na temat zakładania działalności gospodarczej), kodeksy i poradniki, prasa).

We wrześniu 2007 roku w bibliotece uruchomiono Punkt Jurajskiej Informacji Turystycznej, gdzie można uzyskać niezbędne informacje turystyczne ułatwiające obsługę ruchu turystycznego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Udzielamy informacji w różnych kategoriach np.: gminy jurajskie, komunikacja, noclegi, gastronomia, aktywny wypoczynek, warto zobaczyć, kalendarz imprez, ważne adresy i inne. W punkcie można skorzystać z bezpłatnego dostępu do zasobów internetu a także zakupić mapy, informatory, pocztówki.

W 2007 roku Biblioteka otrzymała:

 • “Srebrne Drzewko Dobroci 2007” od uczestników WTZ w Łazach, za współpracę i organizację dla uczestników spotkań z literaturą i pisarzami,
 • “Podziękowania dla Honorowego Przyjaciela dzieci z Przedszkola Nr 1 w Łazach”, od Rady Rodziców i Dyrektora przedszkola,
 • “Podziękowania za współpracę” od Stowarzyszenia Miłośników Fotografii w Sosnowcu,
 • “Podziękowania za współorganizowanie Nordalii” od organizatora imprezy regionalnej ” Marii Danielskiej.

Biblioteka zajęła pierwsze miejsce wg indeksu aktywności opracowywanego co roku przez Bibliotekę Śląską , w grupie samorządowych bibliotek publicznych powiatu zawierciańskiego w roku 2007 a także w 2008 roku.

W 2008 roku Biblioteka brała udział w ogólnopolskich projektach:

 • “Sami Sobie-biblioteki” , projekt realizowany przez redakcję magazynu “Obywatel” ” pozyskaliśmy prenumeratę czasopisma “Obywatel”,
 • “Czas na czytanie. Książka wzbogaca”, projekt realizowany przez Świat Książki, Ciszewski Public Relations i Fundację Agory ” pozyskaliśmy w darze książki,
 • Program Operacyjny “Promocja Czytelnictwa”. Priorytet 1 ” realizowany przez Bibliotekę Narodową z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” pozyskaliśmy środki finansowe na zakup nowości wydawniczych,
 • “Dyskusyjny Klub Książki” – projekt realizowany przez Instytut Książki ” przy naszej Bibliotece powstał Klub, który dysponuje książkami do przeczytania przez uczestników oraz środkami finansowymi na spotkania autorskie,
 • “Cała Polska Czyta Dzieciom” – ten ogólnopolski projekt realizujemy w Bibliotece od kilku lat.

W 2008 roku rozpoczęła się modernizacja bazy lokalowej w Bibliotece w Łazach, wprawiono nowe okna i drzwi do pomieszczeń agend.

Biblioteka otrzymała : “Złote Drzewko Dobroci 2008” przyznane w dowód uznania za aktywną współpracę od uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym oraz “Wyróżnienie Burmistrza Łaz” za wzorowe organizowanie współpracy z gminnymi placówkami w dziedzinie propagowania idei czytelnictwa i czynnego uczestnictwa w kulturze, rozwijaniu zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz promowaniu kulturalnego spędzania czasu wolnego.

W 2009 roku zakończono modernizację bazy lokalowej w Bibliotece w Łazach ( malowanie wszystkich agend, wymiana podłogi w holu i częściowo w czytelni, modernizacja oświetlenia ). Filia nr 5 w Rokitnie Szlacheckim została przeniesiona do nowego wyremontowanego lokalu w tym samym budynku.

W 2009 roku Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskich projektach:

 • “Infrastruktura bibliotek” projekt Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskaliśmy środki finansowe na dofinansowanie zadania pn.”Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach przy ul. Kościuszki 3″ . W ramach tego projektu przeprowadzono również modernizację bazy lokalowej w filiach bibliotecznych: Filii Nr 1 w Niegowonicach, Filii Nr 3 w Chruszczobrodzie, Filii Nr 2 w Wysokiej ( wymiana oświetlenia, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny, zakup krzeseł, stolików i biurek komputerowych),
 • Program Operacyjny “Literatura i Czytelnictwo”. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Priorytet 1. Realizowany przez Bibliotekę Narodową z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ” pozyskaliśmy środki finansowe na zakup książek,
 • “Cała Polska Czyta Dzieciom” – ten ogólnopolski projekt realizujemy z powodzeniem od kilku lat,
 • “Dyskusyjny Klub Książki” – projekt Instytutu Książki realizujemy drugi rok,
 • “Program Rozwoju Bibliotek” jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego powołaną do życia przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która dysponuje na ten cel grantem przekazanym przez Fundację Billa i Melindy Gates. Realizacja programu w latach 2009-2013.
  Biblioteka znalazła się śród 8 placówek bibliotecznych z województwa śląskiego, które zakwalifikowały się do pierwszej rundy PRB jako biblioteki wiodące. Wniosek nasz otrzymał 438 na możliwych 450 punktów, utworzyliśmy koalicję ( spełniliśmy jeden z wymogów programu ) z trzema bibliotekami partnerskimi: Miejską Biblioteką Publiczną w Andrychowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Kroczycach i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pilicy.
  Jako biblioteka wiodąca otrzymamy w ramach programu wsparcie: szkoleniowe, informatyczne (min. sprzęt) środowiska bibliotecznego, popularyzacja idei.

Biblioteka otrzymała: “Honorowe Wyróżnienie Specjalne 2009” za okazaną akceptację, aprobatę i zrozumienie. Trwałe wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zawierciańskiego, przyznane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach oraz odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną dyrektorowi Biblioteki Elżbiecie Gradzik przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2010 roku Biblioteka uczestniczyła w programach:

 • Program Rozwoju Bibliotek

Biblioteka, jako uczestnik Programu otrzymała w 2010 roku sprzęt komputerowy dla centrali i wszystkich filii bibliotecznych (ekran projekcyjny, drukarkę A3, projektor, laptop, 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 7 aparatów cyfrowych, 7 urządzeń wielofunkcyjnych, urządzenia przeciwprzepięciowe).

Dzięki udziałowi w PRB wszystkie filie biblioteczne zostały skomputeryzowane, a wszyscy pracownicy uczestniczyli w 3 rodzajach szkoleń:

 1. cykl szkoleń z zakresu warsztatu planowania pracy biblioteki (5 modułów dwudniowych),
 2. cykl szkoleń informatycznych (5 modułów jednodniowych),
 3. cykl szkoleń specjalistycznych (do wyboru dla jednej osoby 2 szkolenia trzydniowe).
 • Program “Akademia Orange dla bibliotek”

Pozyskaliśmy środki finansowe na zwrot kosztów dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego w placówce głównej i 6 filiach bibliotecznych oraz na działania edukacyjne i popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników.

W Bibliotece został stworzony elektroniczny obieg informacji pomiędzy centralą a sześcioma filiami, który usprawnił komunikację międzybiblioteczną oraz komunikację z czytelnikami.  Każda placówka ma swój adres poczty elektronicznej.

Posiadamy w centrali łącze internetowe stałe neostradę a od maja 2010 roku 6 filii podłączono do Internetu, dzięki czemu zapewniamy mieszkańcom miasta i gminy bezpłatny dostęp do Internetu i możliwość korzystania z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również z innych zasobów edukacyjnych i informacyjnych Internetu.

 • Aktywna Biblioteka

Program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, pozyskaliśmy środki finansowe na realizację do 30.06.2011 roku naszego projektu – “Tutaj obóz nasz”. Nadrzędnym celem projektu jest zgromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów dotyczących ruchu harcerskiego na terenie Gminy Łazy by ocalić od zapomnienia wycinek historii Naszej Małej Ojczyzny.

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

Program realizowany przez Bibliotekę Narodową z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskaliśmy środki na zakup nowości wydawniczych.

 • Podaj dalej

Program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, pozyskaliśmy środki finansowe na realizację czterech spotkań-szkoleń z pracownikami bibliotek partnerskich w PRB.

W grudniu 2010 roku Biblioteka zorganizowała pierwsze spotkanie partnerskie nt. “Biblioteka centrum wspierania inicjatyw lokalnych, miejscem komunikacji i współpracy”.

 • Dyskusyjne Kluby Książki

Projekt realizowany przez Instytut Książki. Przy naszej Bibliotece istnieje od 3 lat Klub DKK, otrzymujemy książki i środki finansowe na spotkania autorskie.

 • Cała Polska Czyta Dzieciom

Ten ogólnopolski projekt realizujemy w Bibliotece od kilku lat.

 • Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Program Fundacji Ośrodka KARTA, w ramach którego dwóch pracowników Biblioteki odbędzie szkolenie na temat specyfiki tworzenia archiwum społecznego, technik wirtualizacji materiałów oraz różnorodnego ich wykorzystania i upowszechniania przy merytorycznym i technicznym wsparciu Ośrodka KARTA.

Dnia 30 września 2010 roku w Łazach z inicjatywy Biblioteki zostało podpisane Porozumienie Partnerskie na rzecz rozwoju społeczeństwa Miasta i Gminy Łazy. Dwudziestu jeden partnerów (przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń, klubów, działaczy lokalnych) podpisało umowę partnerską, której celem jest wypracowanie w oparciu o kompetencje, wiedzę i doświadczenie jej członków jak najlepszych planów na rzecz rozwoju społeczeństwa Miasta i Gminy Łazy. Partnerskie działania obejmą następujące obszary: promocja kultury, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wsparcie dla lokalnej samoorganizacji, dla seniorów i osób sprawnych inaczej, edukacja i integracja społeczności lokalnej, aktywizacja mieszkańców, rozwijanie pasji i zainteresowań mieszkańców miasta i gminy, ułatwienie korzystania z usług e-administracji, wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łazy, kultywowanie tradycji, poszerzanie zasobów historyczno-kulturowych, promocja środowiska naturalnego, krajobrazu oraz rozwoju turystyki, rozwój współpracy między Partnerami, promocja czytelnictwa i rozwój działalności Biblioteki.

W 2010 roku zakończono zadanie pn. “Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach przy ul. Kościuszki 3”. Doposażono także bazę lokalową 4 placówek bibliotecznych i centrali, wykonano remont bieżący lokalu Filii nr 6 w Ciągowicach.

 

Bibliotekarze w Planie Rozwoju Biblioteki na lata 2010-2013 wyznaczyli kierunki rozwoju, które systematycznie są realizowane. Biblioteka rozszerza zakres swojej działalności, oferuje coraz więcej nowych usług i aktywności, dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom modernizacyjnym bazy lokalowej, wyposażenia, sprzętu komputerowego, narzędzi informacyjno-komunikacyjnych, centrala i filie stały się nowoczesnymi placówkami-centrami informacji i wiedzy dla mieszkańców gminy. Biblioteka przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego mieszkańców, daje możliwości do włączenia się w życie społeczne i gospodarcze.

Biblioteka zajmuje pierwsze miejsce wg agregatowego indeksu aktywności opracowywanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach, w grupie samorządowych bibliotek publicznych powiatu zawierciańskiego za lata 2007, 2008, 2009, 2010.

W 2011 roku pracownicy Biblioteki realizowali programy:

 •  Program Rozwoju Bibliotek

Nowatorskie ogólnopolskie przedsięwzięcie realizowane od 2009 r. W 2011 roku zakończyliśmy cykl darmowych szkoleń przeprowadzanych przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

Po zakończeniu szkoleń biblioteka nasza otrzymała „Wyróżnienie Specjalne Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL” za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego – „Biblioteka – miejsce aktywne” realizowany w ramach PRB.

Wyróżnieniem dla Biblioteki było zaproszenie dyrektora do przedstawienia prezentacji nt. „Edukacja i współpraca w środowisku lokalnym” na konferencji w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, podsumowującej I etap programu edukacyjnego CAL w ramach PRB w województwie śląskim. Dyrektor mówiła o pracy Biblioteki w Łazach metodą aktywności lokalnej, podzieliła się swoimi doświadczeniami, przedstawiła nowe przestrzenie działalności społeczno-kulturalnej Biblioteki.

Wyróżnieniem dla Biblioteki był udział dyrektora Biblioteki w audycji radiowej – „Przestrzenie kultury” w Programie 2 Polskiego Radia, na zaproszenie redaktor Justyny Piernik i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie rozmawiano o zmianach zachodzących w funkcjonowaniu współczesnych bibliotek publicznych.

 • „Microsoft dla bibliotek” w ramach PRB pozyskaliśmy oprogramowanie dla Biblioteki o wartości – 28.539,81 zł.
 • Program „Akademia Orange dla bibliotek” – pozyskaliśmy 7.564,70 zł. na zwrot kosztów dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego w placówce głównej i 6 filiach bibliotecznych oraz działania edukacyjne i popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników. Zrealizowaliśmy ofertę edukacyjną pod hasłem „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”. W ramach której bibliotekarze przeprowadzili w 7 placówkach kurs e-learningowy dla młodych internautów pt. „Poznaj bezpieczny Internet”. W kursie uczestniczyło 200 młodych ludzi, którzy są uczniami szkół podstawowych i gimnazjów.
 •  „Aktywna Biblioteka” – program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, pozyskaliśmy 5.000,-zł. na realizację naszego projektu – „Tutaj obóz nasz”. W realizacji projektu uczestniczyło 399 osób – byli i obecni harcerze z Gminy Łazy, Komenda Hufca Ziemi Zawierciańskiej, kadra instruktorska, harcerze seniorzy, uczniowie i nauczyciele oraz mieszkańcy zainteresowani ruchem harcerskim na Ziemi Łazowskiej. Osiągnięto wyznaczony cel, jakim było zgromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów historycznych dotyczących ruchu harcerskiego na terenie Gminy Łazy oraz zintegrowanie wielopokoleniowej rzeszy harcerzy między innymi poprzez wspólne spotkania i biwaki.  Nawiązana współpraca z hm. Jolantą Dudek i Hufcem Ziemi Zawierciańskiej oraz byłymi i obecnymi harcerzami z miasta i gminy Łazy zaowocowała wydaniem w 2011 roku publikacji „Ocalić od zapomnienia. Historia harcerstwa na Ziemi Łazowskiej”.
 •  „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – program realizowany przez Bibliotekę Narodową z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskaliśmy środki w wysokości  10.950,-zł. na zakup nowości wydawniczych dla centrali i filii bibliotecznych.
 •  „Podaj dalej” program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W 2011 roku zakończyliśmy realizację projektu, odbyły się trzy spotkania-szkolenia z pracownikami bibliotek partnerskich w PRB. W programie uczestniczyło 71 bibliotekarzy z: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy i Biblioteki w Łazach. Biblioteka nasza, jako Biblioteka Wiodąca w PRB była odpowiedzialna za zorganizowanie spotkań. Szkolenia wzmocniły wiedzę bibliotekarzy. Wymiana informacji, opinii, przekazywanie własnej wiedzy praktycznej i doświadczeń pozwoliło wszystkim doskonalić swoje umiejętności. Zdobytą wiedzę bibliotekarze wykorzystają w codziennej pracy. Wszyscy pozyskali przestrzeń do zbudowania więzi koleżeńskich i inspiracje do zawodowego rozwoju.
 •  Dyskusyjne Kluby Książki – projekt Instytutu Książki. Przy naszej Bibliotece działa DKK, otrzymujemy w ramach projektu książki i środki finansowe na spotkania autorskie. Klub liczy 13 członkiń. Spotkania odbywają się w ostatni czwartek każdego miesiąca, przy dobrej kawie i słodkim poczęstunku, uczestnicy dzielą się wrażeniami związanymi z aktualnie omawianą książką.

W 2011 r. odbyło się 10 spotkań w Bibliotece i jedno w kawiarni „na mieście” ( w ramach promocji Klubu wśród mieszkańców – „żywa reklama”).

W 2011 r. czerpiąc z listy lektur Instytutu Książki rozmawiano na temat 9 książek (polskich i obcych pisarzy) oraz o książce klubowiczki Marii Płatek „Blaski i cienie życia”. Jedno spotkanie było poświęcone „książce mojego dzieciństwa”, na którym uczestnicy prezentowali tytuły swoich ulubionych autorów.

Z każdego spotkania pisane są relacje, zamieszczane na stronie internetowej Biblioteki oraz w lokalnej gazecie „Echa Łaz”. Dokumentacja fotograficzna ze spotkań oraz recenzje książek umieszczane są w kronice DKK, którą prowadzi moderatorka Halina Kudela.

 •  Cała Polska Czyta Dzieciom – ten ogólnopolski projekt realizujemy w Bibliotece od kilku lat. W 2011 roku zorganizowaliśmy cykl spotkań głośnego czytania bajek i legend przedszkolakom zatytułowany – „Z baśnią i legendą przez kraje Europy”. Dzieciom czytali bibliotekarze, mieszkańcy, uczniowie szkół podstawowych.
 •  Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – program Fundacji Ośrodka KARTA.

W ramach projektu dwóch pracowników Biblioteki odbyło szkolenie na temat specyfiki tworzenia archiwum społecznego, technik wirtualizacji materiałów, różnorodnego ich wykorzystania oraz upowszechniania przy merytorycznym i technicznym wsparciu Ośrodka KARTA.

W 2011 roku utworzono w Bibliotece Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Jest to gminne, cyfrowe archiwum społeczne, angażujące do współpracy lokalnych pasjonatów historii i mieszkańców zainteresowanych odkrywaniem przeszłości gminy. Biblioteka, jako instytucja kultury działająca na poziomie lokalnym staje się miejscem, wokół którego koncentrują się starania o ratowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego (fotografie, dokumenty).

W 2011 roku Biblioteka uczestniczyła w konkursie „Gminne Koalicje na rzecz rozwoju Bibliotek” – ogłoszonym przez Bibliotekę Śląską w ramach PRB.

Sukcesem Biblioteki były wspólne działania w ramach Gminnej Koalicji i zajęcie II miejsca w konkursie. Otrzymaliśmy nagrodę rzeczową – 2 zestawy komputerowe o wartości 4.000,-zł.

Wyróżnieniem dla Biblioteki było zaproszenie dyrektora do przedstawienia prezentacji nt.”Gminna Koalicja na rzecz Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach” na II Konferencji Regionalnej PRB w województwie śląskim, która odbyła się w Bibliotece Śląskiej. Dyrektor omówiła wspólne działania Gminnej Koalicji w 2011 r.

W 2011 roku Biblioteka otrzymała „Wyróżnienie dla Biblioteki Publicznej w Łazach – w kategorii Przyjaciel JPT” przyznane przez Jurassic Photo Team w Zawierciu. Nasze wspólne działania to: wystawy fotograficzne, prezentacje multimedialne, pokazy sprzętu fotograficznego i warsztaty fotograficzne,

W maju 2011 r. odbyło się w Bibliotece spotkanie inaugurujące działalność Kawiarenki Literackiej. Kawiarenka powstała z inicjatywy Biblioteki i UTW w Łazach. Przy dobrej kawie można tu spotkać się z poetami, pisarzami, dziennikarzami, porozmawiać o ich twórczości i warsztacie pracy. Wykład inauguracyjny pt. „Maria Dąbrowska – humorystka – wielka pisarka godności obywatelskiej” wygłosił Bogdan Dworak.

W 2011 roku z inicjatywy Biblioteki powstała „Grupa Historyczna”, której zadaniem jest opracowanie zarysu monografii gminy Łazy i przygotowanie publikacji. W skład grupy wchodzą mieszkańcy gminy: Jan Bugaj, Elżbieta Gradzik, Beata Kuc, Stanisław Kwiatkowski, Bożena Miklas, Lesław Milejski.

W 2011 r. Burmistrz Łaz przyznał dyrektorowi Biblioteki Elżbiecie Gradzik „Nagrodę Burmistrza Łaz za działalność na rzecz kultury”.

W grudniu 2011 r. Biblioteka posiada 28 komputerów podłączonych do Internetu, w tym 21 dostępnych dla czytelników. Zapewniamy mieszkańcom miasta i gminy bezpłatny dostęp do Internetu i możliwość korzystania z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również z innych zasobów edukacyjnych i informacyjnych Internetu.

W Bibliotece funkcjonuje elektroniczny obieg informacji pomiędzy centralą a sześcioma filiami, który usprawnił komunikację międzybiblioteczną oraz komunikację z czytelnikami.  Każda placówka ma swój adres poczty elektronicznej.

Przy Bibliotece działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Grupa Związkowa Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Bibliotek Województwa Śląskiego.

Prenumerowano w 2011 roku dla czytelni 30 tytułów czasopism na wartość 3.810,- zł. Od czytelników w darze pozyskaliśmy 26 tytułów czasopism dla centrali i 11 tytułów dla filii.

W ciągu 2011 roku zarejestrowano 3.369 czytelników.

Ogólna liczba kwerend w 2011 roku to 16.273

W ramach działań promujących promocji Bibliotekę wydano pocztówki i zakładki do książek.

Biblioteka uruchomiła usługę na rzecz chorych i starszych czytelników ”Książka na telefon”

 

 W 2012 roku w Bibliotece realizowano następujące projekty:

 • Program Rozwoju Bibliotek
 • Program Akademii Orange dla bibliotek
 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
 • Dyskusyjne Kluby Książki
 • Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
 • Gminne Koalicje na rzecz rozwoju Bibliotek
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Bezpieczne Ferie 2012 i Bezpieczne Wakacje 2012 w Bibliotece
 • FunEnglish w bibliotece – licencjonowany e-kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, na który składa się 400 lekcji j. angielskiego na poziomach od A1 do A2 w skali Rady Europy. Nauka odbywa się poprzez nowoczesne technologie. Biblioteka podpisała umowę o współpracy z Przedsiębiorstwem FunEnglish.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jako Partner Merytoryczny udostępniła za darmo naszym czytelnikom dostęp do platformy wraz z kontami dla naszych użytkowników.
 •  Angielski 123 w bibliotece – licencjonowany komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych. Mieszkańcy mogą korzystać z darmowego e-kursu j. angielskiego samodzielnie. Projekt jest realizowany w bibliotece w wyniku podpisanej umowy o współpracy z Przedsiębiorstwem Fummedia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 •  Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu – ogólnopolski edukacyjny projekt Fundacji Dzieci Niczyje oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) realizowany w naszej bibliotece we wszystkich placówkach, połączony z Dniem Bezpiecznego Internetu. W ramach projektu prowadzimy szereg działań dotyczących przygotowania młodych internautów do bezpiecznego korzystania z internetu.
 • Noc Bibliotek ogólnopolskie przedsięwzięcie. Biblioteka zapewniła liczne atrakcje, podczas których pokazywaliśmy młodym czytelnikom zbiory i ofertę kulturalną w niestandardowy atrakcyjny sposób.
 • Noc z Andersenem – międzynarodowe edukacyjne przedsięwzięcie realizowane w naszej filii bibliotecznej w Chruszczobrodzie, poświęcone Ch. H. Andersenowi.
 • Pit przez Internet – kampania informacyjna prowadzona w placówkach bibliotecznych.
 • Komputeryzacja biblioteki – od stycznia 2012 r. kontynuujemy prace w nowym programie bibliotecznym SOWA2/MARC21, tworzymy własną bazę danych (liczba dokumentów w bazie na dzień 31.12.2012 r. – 20.117, co stanowi 22% zbiorów). Udostępniliśmy czytelnikom katalog on-line.

W rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepiej prowadzone biblioteki przez samorządy w Polsce w 2012 roku, Biblioteka nasza zajęła 32 miejsce ( wśród bibliotek naszego województwa 4 miejsce).

Czytelnicy Filii nr 1 w Niegowonicach zajęli 5 miejsce na 48 bibliotek biorących udział w Konkursie Językowym Multimedialnym FunEnglish.pl.

Grażyna Bugaj z Filii nr 1 w Niegowonicach za udział w akcji charytatywnej „Nakrętka dla Olinka” otrzymała podziękowania rodziców.

Halina Kudela otrzymała z rąk dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jana Malickiego list gratulujący nominacji do Nagrody Śląskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy.

Elżbieta Gradzik otrzymała Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznaną przez Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP.

Filię nr 5 w Rokitnie Szlacheckim przeniesiono do wyremontowanego lokalu (o lepszym standardzie) i doposażono w meble.

W 2012 roku Biblioteka kontynuowała współpracę w ramach Gminnej Koalicji Nasze wspólne działania to: wystawy fotograficzne, prezentacje multimedialne, pokazy sprzętu fotograficznego i warsztaty fotograficzne. Realizacja projektu „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

„Grupa Historyczna” kontynuowała prace dotyczące opracowania zarysu monografii gminy Łazy.

 

W rankingu Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej” na najlepiej prowadzone przez samorządy biblioteki publiczne w Polsce w 2013 roku, Biblioteka nasza wśród 763 instytucji zajęła 42 miejsce ( wśród bibliotek naszego województwa 3 miejsce).

 

W roku 2013 zarejestrowano w Bibliotece 3336 czytelników.

Ogółem stan księgozbioru Biblioteki na dzień 31.12.2013 roku to 90.519 woluminów.

Biblioteka w Łazach Ambasadorem Programu Rozwoju Bibliotek, znaleźliśmy się wśród 8 wyróżnionych bibliotek w konkursie ogłoszonym przez FRSI. Zdobyte punkty dyplomacji przeznaczyliśmy na nagrody rzeczowe (zakup 18 audiobooków).

Biblioteka brała udział w konkursie „Gminne Koalicje na rzecz rozwoju Bibliotek” –  ogłoszonym w 2013 roku przez Bibliotekę Śląską w ramach PRB o zasięgu regionalnym (województwo śląskie).  Biblioteka nasza złożyła dwa projekty konkursowe:  1. „Jurajskie wakacje”  2. „Nie Takie Małe Miasto”. Drugi projekt otrzymał wyróżnienie, otrzymaliśmy nagrodę rzeczową – kompaktowy aparat fotograficzny o wartości 2000,-zł. Projekt realizowaliśmy z koalicjantami.

We wrześniu 2013 roku Biblioteka uruchomiła Izbę Tradycji w Łazach przy ul. Dworcowej 3 ( w zrewitalizowanej przestrzeni miejskiej, w budynku dworca kolejowego). Pierwsza ekspozycja to „ Z kart historii…Kolej w Łazach”.

W 2013 roku kontynuowaliśmy realizację projektów prowadzonych w Bibliotece w 2012 roku , przystąpiliśmy również do realizacji nowych projektów jak:

 • „Bezpieczny Internet w Bibliotece. Serfuję respektuję” – ogólnopolski edukacyjny projekt Fundacji Dzieci Niczyje oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) realizowany w naszej bibliotece we wszystkich placówkach,  połączony z Dniem Bezpiecznego Internetu. W ramach projektu prowadzimy szereg działań dotyczących przygotowania młodych internautów do bezpiecznego korzystania z internetu.
 • „Polska Cyfrowa Równych Szans” to ogólnopolskie przedsięwzięcie w ramach którego Biblioteka zorganizowała bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i internetu dla grupy wiekowej 50+ prowadzone przez Latarników Polski Cyfrowej.
 • „Opracowanie i druk albumu promocyjno-informacyjnego Gminy Łazy wraz z promocją obszaru LGD Perła Jury”. Biblioteka wydanła publikację pt. „Gmina Łazy w obiektywie” w ramach projektu dofinansowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu 32.365,65 zł.
 • „Kino w Bibliotece” – celem projektu jest edukacja filmowa publiczności z terenu miasta   i gminy Łazy. W ramach spotkań filmowych prezentowane są dokonania polskiego                 i światowego kina. Seanse są poprzedzone krótką prezentacją sylwetek aktorów, reżyserów, scenarzystów, kompozytorów muzyki filmowej. Adresatami spotkań filmowych są dzieci, młodzież i dorośli. Projekcje filmów odbywają się dwa razy w miesiącu (w pierwszą środę miesiąca dla dorosłych i w drugiej połowie miesiąca dla dzieci). Odbyło się w 2013 roku 18 spotkań.
 • Odjazdowy Bibliotekarz” – to ogólnopolska akcja, w której czytelnicy, miłośnicy książek oraz rowerów i bibliotekarze, przyjemnie i aktywnie spędzają czas w gronie osób                    o podobnych pasjach. W Łazach w maju 2013 roku odbyła się pierwsza edycja rajdu, byliśmy wśród 205 miejscowości z całego kraju.

Biblioteka uczestniczy w Konsorcjum Bibliotek systemu SOWA i Internetowym Portalu usług Bibliotecznych

Oferujemy odwiedziny wirtualne na internetowych stronach: www.biblioteka.lazy.pl, www.bip.biblioteka.lazy.pl, www.lazy.archiwa.pl , www.w.bibliotece.pl oraz  katalog on-line zbiorów naszej biblioteki  i bibliotek publicznych powiatu zawierciańskiego.

Małgorzata Poskrobko otrzymała z rąk dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Jana  Malickiego list gratulujący nominacji do nagrody Ślaskiego Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy.

W 2013 roku „Grupa Historyczna”, kontynuowała prace dotyczące opracowania zarysu monografii gminy Łazy.

Biblioteka posiada w swej ofercie czytelniczej zbiór książek anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, jest to literatura piękna dla dzieci, dorosłych, poradniki, podręczniki do nauki języków.

Posiadamy 21 komputerów dostępnych dla czytelników. Zapewniamy mieszkańcom miasta i gminy bezpłatny dostęp do Internetu i możliwość korzystania z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również z innych zasobów edukacyjnych i informacyjnych Internetu.

Osobom zainteresowanym funkcjonowaniem Biblioteki w latach 2014-… udostępniamy kronikę Biblioteki (Zapraszamy do siedziby naszej instytucji).

 

Strategia Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach

Wydrukuj tę stronę Wydrukuj tę stronę
Skip to content